2011-01-24

Missförstånd

Lasse Stjernkvist verkar leva i uppfattningen att vi från Alliansen inte vill delta i beredningen av ärenden inför kommunstyrelsen. Så är inte fallet.

Ursäkta om jag blir lite detaljerad, men det kan vara lika bra att reda ut det här:

  • Kommunfullmäktige har - efter förhandlingar mellan partierna - utsedd presider i varje nämnde. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Någon representant från Alliansen är andre vice ordförande.
  • Presidierna träffas ett par veckor innan nämndsammanträdet och lägger upp dagordning och diskuterar igenom frågorna som kommer upp på nämnden.
  • Alla nämnder har haft dessa presidieberedningar, men inte kommunstyrelsen.
  • Majoriteten, de rödgröna, har föreslagit att presidierna ska utökas till fler personer, så att alla rödgröna partier är representerade och två borgerliga partier.
  • För att kringgå kommunallagen kallar man det arbetsutskott, eftersom presidier inte får vara större än tre personer.
  • Vi från Alliansen säger nej till dessa arbetsutskott och kommer att fortsätta skicka en person. Hur många de rödgröna skickar är upp till dem.
  • Vi tänker även skicka en person till kommunstyrelsens presidieberedning, precis som i nämnderna. Vi vill alltså gärna ha insyn även där, men vi skickar bara en person.
  • Detta har Lars Stjernkvist tolkat som att vi inte alls vill vara med på någon beredning inför KS. Det är fel. Vi tycker det är utmärkt att det kommer till.
  • Anledningarna att vi säger nej till arbetsutskott är i huvudsak att a) det kommer kosta mer pengar när fler personer ska ha arvoden b) det minskar nämndens betydelse när halva nämnden sitter i ett arbetsutskott där allting görs upp c) presidiet är arvoderade att informera ledamöterna på den egna sidan, d) de rödgröna föreslår förändringarna eftersom de uppenbarligen inte kan samarbete ordentligt annars (något vi på Allianssidan klarar utmärkt).

Så: Gärna beredning inför KS. Vi kommer att skicka en person till den (Fredrik Bergqvist, M).

Inga kommentarer: