2013-05-22

Landsmötesmotion: Inför ett Demokratiernas förbund

Förra året motionerade jag i Sveriges Riksdags om införandet av ett Demokratiernas förbund. Sannolikt första gången i världen som ett sådant förslag presenterats i en parlamentarisk församling.

Nu är det Folkpartiets landsmötes tur att ta ställning till det. Jag har lämnat in en motion där jag föreslår att en sådan punkt läggs till i det nya partiprogrammet.

Om ni är medlemmar i Folkpartiet kan ni skriva under motionen. Ni går in på mitt.folkpartiet.se och sök på mitt namn eller på Demokratiernas förbund så hittar ni den där. Eller klicka här.

Så här lyder punkten jag vill föra in:
"Folkpartiet ska verka för att ett Demokratiernas förbund skapas, där grundkriteriet för att vara med är att landet är en fullvärdig demokrati. Förbundet ska arbeta för ökat välstånd och säkra och utveckla demokrati i de egna länderna och sprida demokrati till länder som ännu inte har det. Förbundet är ingen ersättning, utan ett komplement, till FN."
Så här lyder motionen:
Inför ett Demokratiernas förbund
Folkpartiet bör, som första politiska parti i världen, förespråka bildandet av ett Demokratiernas förbund (DF).
Världens demokratier, olika som de är, vilar på en och samma värdegrund: Att säkra medborgarnas rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. De är världens mest ekonomiskt utvecklade länder, har störst militär förmåga och mest politisk tyngd. Ett nära samarbete mellan dessa länder är det bästa sättet att säkra demokratin där den har fått fäste och sprida den till platser dit den ännu inte har nått.
Demokrati är det samhällsskick som leder till minst våld (både mot egna medborgare och andra nationer), mest välstånd och bäst skydd av mänskliga rättigheter. Aldrig någonsin har två demokratier krigat mot varandra. Världens demokratier är inte perfekta, utan behöver ständigt utvecklas. Inte heller är demokratier säkrade mot att glida tillbaka mot ett mer auktoritärt styre. En sådan roll skulle DF ha mot de egna länderna.

Inom DF ska frihandel råda, vilket kommer stärka de egna medlemmarna och vara en stark anledning för länder att gå med i samarbetet. DF ska vara öppet och beslutsfattandet reglerat och inte en otydlig maktklubb likt G8.
Medlemskapet ska baseras på att ett land är en fullvärdig demokrati. I grunden handlar det om fria och regelbundna val, att mänskliga rättigheter garanteras i både lag och i praktiken och ett fungerande, fritt rättsväsende. I dagsläget skulle ett 60-tal länder kvalificera sig. Målsättningen är att världens alla länder ska klara kraven för medlemskap.
Demokratiernas förbund kommer att ha tre huvudsakliga uppgifter: 1) Stärka välståndsutveckling. 2) Hantera gemensamma säkerhetspolitiska– och diplomatiska utmaningar. 3) Säkra och utveckla demokrati i de egna länderna och sprida demokrati till länder som ännu inte har det.
Folkpartiet tror på internationellt samarbete och försvarar det även när det inte är populärt. Vi har nu chansen att bli det första politiska parti i världen som förespråkar den organisation som i framtiden kommer bli den dominerande kraften på vårt jordklot. Vi har chans att forma framtiden.