2007-04-16

Godbitar från vårbudgeten

Från regeringens hemsida:

I höstbudgeten förutsåg regeringen en BNP-tillväxt på 3,3 procent i år. Nu skriver vi upp tillväxtprognosen för 2007 till 3,7 procent.

Regeringens politik bidrar till en ökad sysselsättning. Den öppna arbetslösheten minskar kraftigt under 2007 och 2008.

Trots stora satsningar i denna budget blir sparandet över 2 procent av BNP både i år och nästa år.

Skattekvoten sjunker kraftigt. Från 49,8 procent av BNP 2006, till 47,7 procent av BNP i år och ytterligare något 2008. Det är det lägsta skatteuttaget sedan mitten av 1980-talet.

Statsskulden som andel av BNP beräknas minska från 43 procent vid utgången av 2006 till 23 procent vid utgången av 2010.

Ett omfattande reformpaket inom fyra områden:

1) Enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det sker bl a genom att förmögenhetsskatten avskaffas för att öka mängden riskkapital.

2) Ett reformpaket för att förstärka integrationen av personer med utländsk bakgrund. Det sker bland annat genom instegsjobb där anställning kombineras med språkundervisning och handledande inslag för nyanlända invandrare.

3) Vill bekämpar ungdomsarbetslösheten, bl a genom sänkta arbetsgivareavgifter för ungdomar, en särskild jobbgaranti för unga, inklusive en snabbare avtrappning av den inkomstrelaterade ersättningen och en satsning på lärlings- och yrkesutbildning.

4) Ett särskilt jobbpaket för att underlätta för fler att komma i arbete. Nya vägar till arbete öppnas genom att långtidsarbetslösa och socialbidragstagare erbjuds en jobb och utvecklingsgaranti.

Regeringen anser att Sverige ska ha en human och generös flyktingpolitik. ... För att säkerställa ett värdigt mottagande och en så snabb handläggning av asylärenden som möjligt förstärker regeringen Migrationsverket med 550 miljoner kronor 2008. Anslaget för ersättningar och bostadskostnader ökas med 743 miljoner kronor i år. 2008 och 2009 genomförs satsningar på 900 respektive 1000 miljoner kronor. ... Den statliga ersättningen till de kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn måste öka och anslår därför 15 extra miljoner för 2007 och ytterligare medel för 2008 och 2009.

Den statliga fastighetsskatten ska avskaffas från och med den 1 januari 2008.

Jämfört med 1990 års nivå ska utsläppen ner med 20 procent till år 2020. ... Regeringen fortsätter att satsa på insatser som syftar till effektivare energianvändning för att dämpa efterfrågan på energi. Från 2008 avsätts 140 miljoner kronor per år för detta ändamål. Hotet mot Östersjön och Västerhavet är också en angelägen utmaning och problemen med övergödning av haven skall tas på allvar. Redan i år avsätts 40 miljoner kronor för havsmiljösatsningar och under åren 2008-2010 beräknar regeringen satsningar på 450 miljoner kronor.

Psykiatrin förmår inte att tillgodose kraven på en väl fungerande vård för psykiskt sjuka och deras anhöriga. Därför satsade regeringen i budgetpropositionen 2007, 500 miljoner kronor extra för innevarande år på förstärkningar av den psykiatriska vården. Regeringen beräknar att motsvarande belopp bör avsättas 2008 och att det bör avsättas 250 miljoner kronor 2009.

Regeringen kommer att genomföra försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med start läsåret 2008. ... Satsningen i den ekonomiska vårpropositionen omfattar 65 miljoner kronor 2008, 175 miljoner 2009 och 275 miljoner 2010.

Regeringen vill också ha en ökad effektivitet i offentlig sektor ... ska också visa vilka åtgärder som kan minska förvaltningskostnaderna med tre till sex procent, vilket motsvarar besparingar på mellan fem och tio miljarder kronor.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Skattekvoten sjunker kraftigt."

He, he. Ja i folkpartivärlden kanske 1,1 procentenheter utgör en beslutsam tillbakarullning av de statliga pålagorna. Men med den takten på årsbasis kommer vi inte att ha ett liberalt samhälle på den här sidan min pension. Och om det representerar mandatperiodens storsatsning är mina barnbarns frihet illusorisk den med.

Hade förvisso inte förväntat mig annat av sossealliansen, möjligen av en liberal person som du.

Mathias Sundin sa...

Ja, som sagt var det där från regeringens hemsida. Det står att läsa i början av bloggposten. Dessutom blir det 2,1 procent, inte 1,1.

"Anonym", du har en raljant och väldigt trist ton och kan uppenbarligen varken läsa eller räkna.