2012-03-01

Millenniemål redan uppnått?

FN:s Millenniemål är åtta till antalet, men det troligen viktigaste av dem torde vara målet att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom, 1990 jämfört med 2015.

Enligt preliminära siffror från Världsbanken uppnåddes det redan 2010:
"Those preliminary estimates, which are based on a smaller sample size than in the global update, indicate that by 2010 the $1.25-a-day poverty rate fell to less than half of the 1990 rate. That means the developing world has achieved, ahead of time, the United Nation’s first Millennium Development Goal of cutting the 1990 extreme-poverty rate in half by 2015."
Tack till Johan Norberg som uppmärksammade mig på rapporten, han skriver också om fler positiva punkter i den.

Inga kommentarer: