2006-01-19

Det är dags att bry sig om Hageby

Idag kommer Mauricio Rojas till Hageby för att presentera den rapport vi har jobbat fram. Delar av innehållet publicerade vi i dagens NT:

"Hälften av de boende i Hageby har inte något jobb att gå till, och som vanligt är det invandrade personer som drabbats hårdast. Hur mycket mer utanförskap klarar Hageby? Det är dags att bry sig och agera, skriver Mauricio Rojas (fp), Mathias Sundin (fp) och José Kimenga (fp).

På 1600-talet var Norrköping ett tag rikets andra stad i storlek och betydelse. Receptet för att komma dit var företagande och invandring. Situationen i dagens Norrköping är liknande men med den stora skillnaden att företagandet är lågt och att människor med utländsk bakgrund ofta lever i utanförskap - utan jobb. Värst är situationen i Hageby där över hälften av människorna inte har något jobb att gå till, och som vanligt är det invandrade personer som drabbats hårdast. Hur mycket mer utanförskap klarar Hageby? Skotten in i polishuset i Södertälje och kravallerna i Frankrike talar sitt varnande språk. Det är dags att bry sig och agera. Hur verkligheten i Hageby ser ut och vad det kan göras för att vända på utanförskapets spiral står i fokus för den rapport som folkpartiet presenterar idag.

I den granskas förhållandena i Hageby och det är tyvärr en mörk bild som träder fram. Men vi konstaterar också att i Hageby finns det en kämpaglöd som ger hopp om framtiden. I rapporten jämför vi Hageby med genomsnittet i hela Norrköpings kommun och med området Lindö, för att visa på vilka kontraster som finns med bara några kilometers mellanrum.

Sysselsättningen i Hageby är skrämmande låg, över hälften av alla personer mellan 20 och 64 år har inte ett jobb. I hela Norrköping har 69 procent ett jobb och i Lindö över 80 procent. I delar av Hageby är sysselsättningen idag cirka hälften än vad det var 1990 och lägre än vad den var till och med 1995, då landet befann sig i ett bottenläge vad gäller sysselsättning. Skillnaden i disponibel inkomst per familj och år mellan Hageby och Lindö är 220 000 kronor, till Hagebys nackdel. Antalet ohälsodagar per år är 65 i Hageby, i Norrköping 48 och i Lindö 28. Resultaten för Hagebyskolan är de sämsta i hela Norrköping och ligger långt under riksgenomsnittet. Detta är ett otroligt nedslående bevis på socialdemokratins misslyckande och det svek mot de mest utsatta som den regerande vänsterkoalitionen har presterat under senaste decenniet. För att vända situationen föreslår vi ett omedelbart åtgärdsprogram på 11 punkter. Tillsammans med Hagebyborna tänker vi gå vidare och senare föreslå fler kompletterande åtgärder. Här presenterar vi ett urval av våra förslag.

1. Inför en jobb- och utvecklingsgaranti med krav på motprestation. Samhällsnyttigt arbete kombinerat med utveckling ska erbjudas alla som har försörjningsstöd. Den som är arbetsför men inte vill delta förlorar rätten till all annan ersättning. Hageby måste bli först i införandet av denna jobbgaranti.

2. Inför en kunskaps- och språkgaranti i skolan. Många elever lär sig inte ens att läsa i lågstadiet. Därför behövs mer resurser och en läsa-skriva-räkna-garanti som ger rätt till extrahjälp. Elever som inte får godkänt i svenska när de lämnar grundskolan ska få gå ett extra skolår, där språkinlärningen prioriteras. Vi vill att denna garanti omedelbart införs i Hagebyskolan för att sedan gälla i hela Norrköping.

3. Omvandla minst en fjärdedel av hyresrätterna till bostadsrätter. Att äga sin bostad är den rakaste och enklaste vägen till att människor ska kunna påverka sin bostadsmiljö. Därför vill vi att minst en fjärdedel av det kommunala hyresbeståndet i Hageby omvandlas till bostadsrätter.

4. Inrätta en investeringsfond för nyföretagande och socialt entreprenörskap i Hageby. Medel ur den fonden ska användas för att ge tillgång till riskkapital under en ny verksamhets initialperiod, förutsatt att den bedömningen görs att verksamheten ska kunna betala tillbaka de lånade pengarna och bära sig ekonomiskt.

5. Tredubbla antalet närpoliser och öppna stationen i Hageby igen. Det är en skandal att närpolisstationen i Hageby läggs ner i mars och att antalet närpoliser i Norrköping minskat kraftigt de senaste åren.

På detta sätt vill vi skapa de förutsättningar som invånarna i Hageby behöver för att själva ta sig ut ur utanförskapet. De har väntat alldeles för länge och det är dags för förändring. Det är dags för en verklig integrationspolitik. Tillsammans kan vi bryta utanförskapet!"

Inga kommentarer: