2009-11-05

Folkpartiets agenda för tillväxt

Folkpartiet presenterade igår samlade förslag inför landsmötet, Agenda för tillväxt. En hel del bra där, inte minst första punkten med avskaffad värnskatt. Punkt tre, om moderniserad arbetsrätt, är också bra, men går i mitt tycke inte tillräckligt långt. På landsmötet kommer jag driva att turordningsreglerna ska avskaffas. Läs också Sebastian Hallén, Liberati och Per Altenberg.

1. Hälften kvar. Värnskatten ska avskaffas. Värnskatten är en straffskatt på högre utbildning. Det måste löna sig att utbilda sig. Den statliga inkomstskatten bör successivt sänkas. Fortsatta inkomstskattesänkningar även för låg- och medelinkomsttagare. Alla skattesänkningar måste ske i en takt som tar ansvar för statsfinanserna.

2. Sänkt beskattning på företagande. Det kan ske med olika tekniker; nämnas kan sänkt bolagsskatt, sänkta arbetsgivaravgifter, reformerade eller avskaffade s.k. 3:12-regler. Andra tekniker behöver inte uteslutas. En sänkt kapitalinkomstbeskattning skulle stimulera fler människor att investera i aktier.

3. Moderniserad arbetsrätt. Kompetens måste få väga tyngre vid personalminskningar. Helst bör parterna avtala om sådana förändringar. Om parterna inte klarar detta bör LAS förändras så att fler än dagens två personer, till exempel fyra, ska kunna undantas från turordningen vid arbetsbrist. Undantagen skall gälla alla arbetsgivare, inte bara de av en viss storlek.

Lärlingsanställningar bör introduceras genom lagstiftning eller avtal. Det är bättre att en 20-åring har ett lärlingsjobb med lägre lön än går arbetslös med socialbidrag. Det är inte rimligt att Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet än andra jämförbara länder.

4. Allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är orimligt att mer än en miljon står utan försäkring för arbetslöshet. Alla skattebetalare, även de som inte är med i A-kassan, bidrar till finansieringen och det är därför rimligt att alla också ska ha ett försäkringsskydd.

5. Ökad jämställdhet. Vi tar inte tillvara all den kompetens som finns i vårt samhälle. Ofrivilligt deltidsarbete ska motverkas och möjligheten till karriärutveckling i kvinnodominerade yrken öka. Jämställdhetsbonusen bör förenklas och öka för att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.

6. Euro. Under nästa mandatperiod bör Sverige gå över till euron. Euron har visat sig fungera i kris.

7. Mer kärnkraft. Klimatfrågan är vår tids överlevnadsfråga. Utmaningen är att minska koldioxidutsläppen och en del av lösningen är ny kärnkraft. Under nästa mandatperiod bör arbetet sätta fart för att faktiskt uppföra nya reaktorer.

8. Vi måste höja resultaten i skolan. Betyg från årskurs sex med fler steg i betygsskalan. Tydligare läroplaner med nationella prov i trean, sexan och nian. Fler speciallärare och en lagstadgad rätt till stöd för elever med svårigheter. En förskola som är uttalat ännu mer skolförberedande. Kommunaliseringen av skolan har skapat fler problem än den löst. Skolan bör återförstatligas.

En ny språkreform bör genomföras. Engelska bör bli obligatoriskt från årskurs ett och kinesiska bör introduceras som ett valbart språk i gymnasiet, vid sidan av de stora europeiska språk som går att välja idag. Fortsatta reformer för att förbättra resultaten i matematik, naturvetenskap och teknik är nödvändiga då det är ämnen där vi inte hävdar oss väl jämfört med andra länder.

9. En modern infrastruktur för 2000-talet. Ett sammanhängande motorvägsnät mellan Sveriges tre storstadsregioner och Göteborg-Oslo bör slutligt beslutas under den kommande mandatperioden. Höghastighetståg bör byggas mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Planeringen bör sätta igång för ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

10. Bättre integrationspolitik. Kärnan i integrationen är att invandrare får jobb, står på egna ben och försörjer sig själva. Med jobb följer sociala kontakter. Största hindret är bristande svenskkunskaper. Bättre svenskundervisning för invandrare och ett språkkrav för medborgarskap bör införas. Samtidigt måste vi se till att lyfta utsatta bostadsområden – en utveckling där rättssamhället abdikerar och en ambulans inte vågar rycka ut är katastrofalt för integrationen.

Inga kommentarer: